Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ZBIERANIA, PRZETWARZANIA, PRZECHOWYWANIA ORAZ UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator Państwa danych osobowych
Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym w jaki sposób będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest firma Meblorad Paweł Bednarek z siedzibą w Radomsku, przy ul. Krakowskiej 208 (dalej Meblorad)

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Meblorad
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania umowy sprzedaży zawartej z Państwem w tym do:
– realizacji umów sprzedaży.
– obsługi reklamacji zawartych umów sprzedaży

-  obsługi zgłoszeń i zapytań skierowanych do nas (formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej lub e-mail)
– kontaktowania się z Państwem w celach związanych z zawartą umową sprzedaży

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Państwo wyrazili. Dane uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Konieczność podawania danych osobowych i związane z nimi prawa
W celu zawarcia umowy wymagamy podania danych osobowych takich jak:
Imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail.

Poza tymi przypadkami podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj. prawo dostępu, sprostowania i usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z wszelkich uprawnień mogą Państwo korzystać jeśli prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie nie są nadrzędne wobec podstawy Państwa uprawnień.
Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Państwa danych do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane dla potrzeb realizacji umowy sprzedaży podwykonawcom realizującym elementy umowy jak np. producent blatów kamiennych. W związku z realizacją obowiązków prawnych Państwa dane mogą być przekazywane do zewnętrznego biura rachunkowo-podatkowego oraz organów publicznych w zakresie przysługujących im uprawnień.

Czas przechowywania Państwa danych osobowych.
Przechowujemy Państwa dane przez czas obowiązywania lub realizacji umowy sprzedaży zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
– wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom
– statystycznych i archiwizacyjnych (maksymalnie przez okres 2 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy sprzedaży).

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy je przechowywać przez okres w którym PROFI jest zobowiązane do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez uprawnione organy publiczne..

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych, profilowanie.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Państwa dane osobowe nie będą profilowane.